Liudas Mockūnas-Christian Windfeld Pacemaker albumo pristatymo koncertas

2022 / 04 / 27 19.00
Mama studios, Mickevičiaus 29, Vilnius,
  • lt
  • eng
Albumas išleistas 2021 metais NoBusiness Records kompanijoje, tačiau dėl pandemijos ir muzikantų užimtumo Lietuvos publikai pristatomas tik dabar.
Tai 300 vnt. tiražo LP, kurio kiekvienas vokas atspaustas dailininkės rankomis naudojant dvi skirtingas grafikos technikas. Kolekcininkams siūloma ir 30 vnt. unikali “Deluxe Edition” albumo versija su specialiai plokštelei pagamintu rėmu.
Muzika įrašyta Vytauto Bedalio Improdimensijoje koncerto metu, suvedimas ir masteringas atliktas Anders Ørbæk’o “Garagen” studijoje Orhuse.
Leidinį dalinai paremė KODA Cultural Funds, Aarhus Municipality ir Lietuvos kultūros taryba
Christian Windfeld danų improvizuotojas, perkusininkas ir kompozitorius, Orhuso karališkosios muzikos akademijos absolventas.
Tarptautinę karjerą muzikas pradėjo 19-kos, gastroliuodamas Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje. Jis gyveno Stokholme, Niujorke ir Berlyne.
Ch.Winfeldui būdingas minimalistinis, bet itin ekspresyvus grojimo stilius. Jis dažnai apsiriboja vienu instrumentu, išskleisdamas visą jo galimybių spektrą. Perkusininkas kuria instaliacijas, dalyvauja meno parodose ir projektuose su rašytojais bei vaizduojamojo meno atstovais.
Jis įsiamžino daugiau kaip 30 albumų kaip lyderis, 2014 ir 2016 metais išleido du solinius albumus.
Menininkas pelnė daug apdovanojimų ir stipendijų, tarp jų – prestižinę, Danijos meno tarybos skiriamą „Jaunojo elito“ stipendiją (2015)
L.Mockūnas – bene dinamiškiausias Lietuvos džiazo kūrėjas, nuolat migruojantis per Europos festivalius ir džiazo klubus, randantis vis naujų kūrybos partnerių tarp Skandinavijos, Baltijos šalių, Lenkijos, Rusijos, Portugalijos ir kitų kraštų muzikantų.
Liudas Mockūnas pastarąjį dešimtmetį muzikavo su daugybe puikių partnerių, tarp jų – Agusti Fernandez, Marcu Ducret, Matsu Gustafssonu, Petru Geniušu, Williamu Hookeriu, Samuel Blaser, Ryoji Hojito, Otomo Yoshihide, Kazutoki Umezu, Akira Sakata, Peter Evans, Nate Wooley, Barry Guy Orchestra ir kt.
Pandemijos laikotarpiu menininko diskografiją papildė net šeši albumai. Jo kartu su dviem bendraminčiais – muzikos firmos „Thelonious“ savininku Valerijumi Anosovu ir džiazo mėgėju Danu Mikailioniu – 2008 metais įkurta muzikos leidybos kompanija „NoBusiness Records“ pernai tapo „Vilnius Jazz“ prizo „Už nuopelnus Lietuvos džiazui“ laureate.
Neringa Žukauskaitė yra žinoma kaip aktyvi viduriniosios kartos grafikė Lietuvoje, per metus surengianti 1-2 personalines parodas, dalyvaujanti grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. 2000 metais baigusi magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje, aktyviai įsitaukė į meninę veiklą, surengė daugaiu nei 30 personalinių parodų, dalyvavo daugiau nei 100 grupinių parodų Lietuvoje, Europoje, JAV ir Japonijoje. Menininkė kuria senosiomis grafikos technikomis, raižo medį ir linoleumą, rankomis spaudžia ant popieriaus ir drobės. Daugiasluoksniai, gilūs ir kartu subtilūs jos darbai dažnai primena tapybą, persidengiančią subtilių spalvų sluoksniais. Kurdama klasikinėmis grafikos technikomis, menininkė išgauna modernų ir naują požiūrį į grafiką, derindama dagiasluoksniškumą su tuščiomis erdvėmis, pauzėmis ir lengva monotipijos linija.
Koncertą iš dalies remia @Lietuvos kultūros taryba
Renginys vyks Mama studios patalpose Mickevičiaus 29, Vilniuje, vietas galite rezervuoti iš anksto telefonu +370 617 13377, el. paštu tickets@improdimensija.lt,
arba įsigyti prieš koncertą.
Vietų skaičius itin ribotas.
Bilieto kaina 15 Eur,
studentams, moksleiviams ir senjorams – 10 Eur (perkant bilietą vietoje)

The album was released in 2021 on NoBusiness Records, but due to the pandemic and the busyness of the musicians, it is being presented to the Lithuanian audience only now.
It is 300 pcs. limited edition LP, each cover printed by the artist’s hands using two different graphic techniques. 30 pieces are also offered to collectors. a unique version of the “Deluxe Edition” album with a frame specially made for the record.
The music was recorded at Vytautas Bedali’s Improdimensije during the concert, mixed and mastered at Anders Ørbæk’s “Garagen” studio in Aarhus.
The publication was partially supported by KODA Cultural Funds, Aarhus Municipality and the Lithuanian Cultural Council
Album: https://mockunas.bandcamp.com/album/pacemaker
Christian Windfeld is a Danish improviser, percussionist and composer, a graduate of the Royal Academy of Music in Aarhus.
The musician started his international career at the age of 19, touring Europe, North America and Australia. He lived in Stockholm, New York and Berlin.
Mr. Winfeld has a minimalistic but extremely expressive playing style. He often limits himself to one instrument, unfolding the full range of its possibilities. The percussionist creates installations, participates in art exhibitions and projects with writers and artists.
He recorded more than 30 albums as a leader, released two solo albums in 2014 and 2016.
The artist has won many awards and scholarships, including the prestigious “Young Elite” scholarship awarded by the Danish Arts Council (2015).

L. Mockūnas is perhaps the most dynamic Lithuanian jazz creator, constantly migrating through European festivals and jazz clubs, finding new creative partners among musicians from Scandinavia, the Baltic countries, Poland, Russia, Portugal and other countries.
Liudas Mockūnas has been making music with many great partners in the last decade, including Agusti Fernandez, Marc Ducret, Mats Gustafsson, Petr Genius, William Hooker, Samuel Blaser, Ryoji Hojito, Otomo Yoshihide, Kazutoki Umezu, Akira Sakata, Peter Evans, Nate Wooley, Barry Guy Orchestra and others.
During the pandemic, the artist’s discography was supplemented by six albums. The music publishing company “NoBusiness Records”, which he founded in 2008 together with two like-minded people – the owner of the music company “Thelonious” Valerijus Anosovs and jazz lover Danas Mikailionis – became the laureate of the Vilnius Jazz prize “For services to Lithuanian jazz” last year.
Neringa Žukauskaitė is known as an active graphic designer of the middle generation in Lithuania, who organizes 1-2 personal exhibitions per year, participates in group exhibitions in Lithuania and abroad. After completing her master’s studies at the Vilnius Academy of Fine Arts in 2000, she actively participated in artistic activities, organized more than 30 personal exhibitions, participated in more than 100 group exhibitions in Lithuania, Europe, the USA and Japan. The artist creates with old graphic techniques, carves wood and linoleum, presses with her hands on paper and canvas. Multi-layered, deep and at the same time delicate, her works often resemble paintings overlapping with layers of delicate colors. While creating with classical graphic techniques, the artist takes a modern and new approach to graphics, combining layering with empty spaces, pauses and a light monotype line.
The concert is partially supported by the @Lietuvos kulturos taryba
The event will take place in the premises of Mama studio at Mickevičius 29, Vilnius, you can reserve your seats in advance by calling +370 617 13377, e-mail by mail tickets@improdimensija.lt,
or purchase before the concert.
The number of places is extremely limited.
The ticket price is 15 EUR,
for students, schoolchildren and seniors – 10 Eur (when buying a ticket on the spot)

orchestra

Improdimensija Orchestra