Liudas Mockūnas ir Chordos styginių kvartetas: albumo “Polylogues” pristatymo koncertas

2022 / 05 / 11 19.00
B. Radvilaitės g. 8, Vilnius 01124
  • lt
  • eng
Gegužės 11 d., trečiadienį, 19 val. Lietuvos nacionalinio kultūros centro garso įrašų studijoje (žinomoje kaip Vilniaus plokštelių studija, Barboros Radvilaitės g. 😎 bus pristatytas naujausias Liudo Mockūno įrašų leidinys „Polilogai“. Solidžiai išleistame albume – penkiolika metų brandinta šiuolaikinės akademinės muzikos įrašų programa, kurioje solo saksofonais ir klarnetais groja vienas žymiausių šalies saksofonininkų Liudas Mockūnas.
Liudą Mockūną turbūt daugelis žino kaip savito stiliaus atlikėją, pedagogą ir kompozitorių, besireiškiantį laisvosios improvizacinės muzikos ir avangardinio džiazo srityse. Tačiau nuo pat studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje laikų (kurias baigė lygiai prieš dvidešimt metų) jo kūrybiniame kelyje ne mažiau svarbi buvo ir šiuolaikinės akademinės muzikos atlikėjo, o tiksliau, improvizuojančio interpretuotojo veikla. Lietuvos džiazo scenoje debiutavęs vos dvylikos metų 1988-aisiais, vienas veikliausių ir ryškiausių savo kartos lietuvių muzikų, puikiai žinomas ir tarptautiniuose vandenyse, per savo turiningą karjerą dirbo su daugeliu džiazo ir klasikinių orkestrų, ansamblių, solistų, projektų kaip solistas, lyderis, partneris, idėjų generatorius ar kolektyvo dinaminis elementas. Paties Liudo žodžiais tariant, „laisvoji improvizacija ir šiuolaikinė klasika visada buvo šalia viena kitos mano kelyje, formuodamos bendrą požiūrį ir supratimą apie muzikos atlikimą. Jame ne tik susilieja skirtingi muzikos žanrai, bet sykiu nusitrina ribos tarp improvizacijos ir interpretacijos. Akademinė muzikinė tradicija ir laisva improvizacija, užrašyta ir neužrašyta muzika man yra lyg du susisiekiantys indai, vieno ir to paties namo kambariai.“
Naujasis jo albumas „Polilogai“ – puikus įrodymas to, kad muzikams-poliglotams šios stereotipiškai brėžiamos ribos tėra sąlyginės, lengvai įveikiamos takoskyros. Tą patvirtina ir Liudo bendradarbiavimas su šiuolaikiniais kompozitoriais, kūrusiais arba pritaikiusiais muziką specialiai jam ir turėjusiems prisitaikyti prie jo specifinės atlikimo manieros bei polinkio į improvizacinę saviraišką, suteikti jam daugiau laisvės savo kompozicijų rėmuose. Prasidėjus pandemijos sąstingiui ir atlikus repertuaro reviziją, iš kelių tuzinų kūrinių, per ilgą laiką susikaupusių jo repertuaro bagaže, pavyko atrinkti dešimt kompozicijų, įrašytų gyvų pasirodymų metu koncertų salėse ar įrašų sesijose nuo 2005 iki 2020 metų. Reikšmingą karjeros etapą apibendrinantis dvigubas albumas buvo pavadintas pagal lietuvių autoriaus koncertinį kūrinį saksofonui – Osvaldo Balakausko „Polilogą“, tapusį tituliniu viso leidinio takeliu. Beje, tai vienintelis kūrinys albume, kuriame Liudas neimprovizuoja nė vienos natos.
Pirmojoje kompaktinėje plokštelėje įamžinti Osvaldo Balakausko, Vytauto Germanavičiaus, Ramintos Šerkšnytės ir Arvydo Malcio kūrinių įrašai fiksuoja gyvus koncertinius pasirodymus su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir kameriniu orkestru „Modus“. Antroji atspindi ilgą ir vaisingą saksofonininko kūrybinę bičiulystę su styginių kvartetu „Chordos“, užsimezgusią nuo magistrantūros studijų LMTA baigiamojo darbo – paties Liudo 2002 m. sukomponuoto minimalistinio kūrinio „Social“. Joje įrašytos dar trys vėlesniais metais sukurtos Dietricho Eichmanno, Anatolijaus Šenderovo ir Arvydo Malcio kompozicijos solo saksofonui ir styginiam kvartetui, taip pat Vykinto Baltako „Nr. 2“ klarnetui solo ir Anatolijaus Šenderovo „Exodus“, kurio įrašą ryškiais akcentais papildė akordeonininkas Raimondas Sviackevičius ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas.
Naujojo albumo pristatymo vakare skambės beveik visa antrosios plokštelės kūrinių programa, kurią gyvai atliks „Polilogų“ protagonistas Liudas Mockūnas ir styginių kvarteto „Chordos“ nariai: Ieva Sipaitytė (I smuikas), Vaida Paukštienė (II smuikas), Robertas Bliškevičius (altas) ir Arnas Kmieliauskas (violončelė). Vakarą ves ir atlikėjus kalbins muzikologė, albumo bukleto redaktorė ir vertėja Veronika Janatjeva. Maloniai kviečiame!
Leidybą iš dalies parėmė @Lietuvos kultūros taryba, @Agata ir @International Kunstlerhouse Villa Concordia
Koncertas vyks “Vilniaus plokštelių studijoje”
B. Radvilaitės g. 8, Vilnius 01124
Rezervuoti bilietus galite el. paštu tickets@improdimensija.lt, tel. +37061713377 įsigyti https://tickets.paysera.com/…/liudas-mockunas-ir… arba vietoje likus valandai iki koncerto.
Bilieto kaina 20, studentams, moksleiviams ir senjorams 15 eurų

Wednesday, May 11, 7 p.m. In the sound recording studio of the Lithuanian National Cultural Center (known as the Vilnius record studio, Barboras Radvilaitės st. 8) the latest recording publication “Polilogai” by Liudas Mockūnas will be presented. The solidly released album features a program of recordings of contemporary academic music matured over fifteen years, in which solo saxophones and clarinets are played by one Liudas Mockūnas, one of the most famous saxophonists in the country.
Liudas Mockūnas is probably known by many as a performer, pedagogue and composer with a unique style, who manifests himself in the fields of free improvisational music and avant-garde jazz. However, from the time of his studies at the Lithuanian Academy of Music and Theater (which he graduated exactly twenty years ago), the activity of a performer of contemporary academic music, or more precisely, an improvising interpreter, was no less important in his creative path. Having debuted on the Lithuanian jazz scene at the age of twelve in 1988, he is one of the most active and prominent Lithuanian musicians of his generation, well-known in international waters as well, during his rich career he worked with many jazz and classical orchestras, ensembles, soloists, projects as a soloist, leader, partner, a generator of ideas or a dynamic element of the collective. In Liud’s own words, “free improvisation and contemporary classics have always been next to each other on my path, forming a common approach and understanding of music performance. It not only merges different genres of music, but also blurs the lines between improvisation and interpretation. Academic musical tradition and free improvisation, recorded and unrecorded music are to me like two communicating vessels, rooms of one and the same house.”
His new album “Polilogai” is a great proof that for polyglot musicians, these stereotypically drawn boundaries are only conditional, easily surmountable divides. This is also confirmed by Liud’s cooperation with contemporary composers who created or adapted music specifically for him and had to adapt to his specific manner of performance and tendency to improvisational self-expression, to give him more freedom within the framework of his compositions. After the stagnation of the pandemic and the revision of the repertoire, it was possible to select ten compositions recorded during live performances in concert halls or recording sessions from 2005 to 2020. The double album summarizing a significant stage of his career was named after the Lithuanian author’s concert piece for saxophone – Osvaldas Balakauskas’ “Polilogue”, which became the title track of the entire release. By the way, this is the only track on the album where Liudas does not improvise a single note.
The recordings of the works of Osvaldas Balakauskas, Vytautas Germanavičius, Raminta Šerkšnytė and Arvydas Malts recorded on the first compact disc record live concert performances with the Lithuanian National Symphony Orchestra, St. Christopher’s Chamber Orchestra and Modus Chamber Orchestra. The second one reflects the long and fruitful creative friendship of the saxophonist with the string quartet “Chordos”, which began since the final thesis of his master’s studies at LMTA – Liuda’s own 2002. of the composed minimalist work “Social”. It includes three more compositions for solo saxophone and string quartet by Dietrich Eichmann, Anatolijus Šenderov and Arvydas Malts created in later years, as well as Vykintas Baltaks’ “No. 2” for clarinet solo and “Exodus” by Anatolij Šenderov, the recording of which was supplemented with bright accents by accordionist Raimondas Sviackevičius and percussionist Arkadijus Gotesmans.
On the evening of the presentation of the new album, almost the entire program of the second album will be played, which will be performed live by the protagonist of “Polilogues” Liudas Mockūnas and the members of the string quartet “Chordos”: Ieva Sipaitytė (1st violin), Vaida Paukštiene (2nd violin), Robertas Bliškevičius (viola) and Arnas Kmieliauskas (cello). The evening will be hosted and the performers will be interviewed by musicologist, album booklet editor and translator Veronika Janatjeva. We kindly invite you!

Album: https://mockunas.bandcamp.com/…/liudas-mock-nas…
The publication was partially supported by @Lietuvos kulturosa taryba, @Agata and @International Kunstlerhouse Villa Concordia

The concert will take place at the “Vilnius Record Studio”
B. Radvilaitė str. 8, Vilnius 01124
You can reserve tickets by e-mail. by mail tickets@improdimensija.lt, tel. +37061713377 to purchase https://tickets.paysera.com/…/liudas-mockunas-ir… or at the venue one hour before the concert.
The ticket price is 20 euros, for students, schoolchildren and seniors 15 euros

orchestra

Improdimensija Orchestra