Spill: Magda Mayas-Tony Buck (DE, AU)/Sergio Casttrillion(CO), Lora Kmieliauskaitė, Arnas Mikalkėnas

2022 / 10 / 27 19.00
Mama studios, Mickevičiaus 29, Vilnius,
  • lt
  • eng
Tony ir Magda kaip duetas debiutavo 2002 m. ir jau dvidešimt metų yra tapęs neatsiejama improvizacinės muzikos scenos dalimi ypač vertinama tų, kuriems patinka subtilios, kontempliatyvios, spontaniškos garsų vilnys. Ieškantiems brotzmaniško siuto „Spill“ gali pasirodyti per švelnus avinėlis, bet trokštantiems susisukti į jaukų intravertišką guolį Tony ir Magda duetas – puikus pasirinkimas.
Žvelgiant tiek į Tony, tiek į Mayas biografijas atrodo, kad jų įdirbio pakaktų mažų mažiausiai dar keliems muzikantams. Koncertai įvairiausiuose pasaulio kampeliuose su pačiais aktualiausiais ir įtakingiausias avangardinio džiazo bei improvizacinės muzikos atlikėjais, studijos prestižinėse mokslo įstaigose bei daugybė apdovanojimų. Tačiau svarbiausia ne tai su kuo, kada ir kur jie yra groję, bet muzika kurią jie kuria.
Magda per pastaruosius 20 metų sukūrė savitą muzikinį žodyną, kuriam būdingas platus išplėstinių technikų taikymas. Išnaudodama tiek fortepijono viduje slypinčias detales, tiek išorines korpuso savybes, M. Mayas šį instrumentą pakylėja į visiškai naują lygmenį, o jo garsinį spektrą tarsi išplečia iki begalybės.
Tony priešingai nei Magda, savo instrumento – būgnų – pernelyg nemodifikuoja. Groja dažniausiai pakankamai standartiniu mušamųjų rinkinių, tačiau tai jam netrukdo atskleisti plačios garsų ir ritminių struktūrų paletės, organiškai susipinančios su preparuoto Magdos fortepijono sofistikuotomis garsų gijomis ir nugramzdinančios klausytoją į meditatyvų būvį. Neveltui, šis kultinį statusą pasaulyje pelniusio trio „The Necks“ įkūrėjas, yra laikomas vienu kūrybiškiausių ir drąsiausių Australijos muzikantų, kurį išgirsti savo ausimis tiesiog privalu.
Be Tony ir Mayas dueto, „Improdimensijos“ komandą spalio 27-osios koncerte taip pat kvies išgirsti multiinstrumentininko bei kompozitoriaus Arno Mikalkėno, smuikininkės ir dueto „Twenty Fingers Duo“ narės Loros Kmieliauskaitės bei violončelininko iš Kolumbijos Sergio Castrillon trio.
Šiuos tris muzikantus vienija tarpdisciplininis požiūris į muziką bei meną apskritai. Jų muzikinės trajektorijos dažnai susikerta su teatru, performansais ar literatūra. Be to, tiek Arnas, tiek Lora, tiek Sergio aktyviai kuria šiuolaikinės akademinės muzikos baruose, kuriuose jaučiasi ypač laisvai ir nuolat atranda netikėtų saviraiškos erdvių.
Apie spalio 27-osios pasirodymą Arnas, Lora ir Sergio pernelyg neatvirauja. Muzikantai nori, jog klausytojas į koncertą ateitų be jokių išankstinių nuostatų ir patirtų jų kuriamą muziką dabarties momente. Žinoma, greičiausiai tai bus šiuolaikinės akademinės ir improvizacinės muzikos sintezė, bet turint omeny šių žanrų platybę scenoje galima laukti pačių netikėčiausių kompozicinių viražų.
Koncertą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba
Renginys vyks Mama studios patalpose Mickevičiaus 29, Vilniuje, vietas galite rezervuoti iš anksto telefonu +370 617 13377, el paštu tickets@improdimensija.lt, įsigyti https://tickets.paysera.com/…/spill-magda-mayas-tony… arba vietoje prieš koncertą.
Vietų skaičius itin ribotas.
Bilieto kaina 20 Eur, studentams, moksleiviams ir senjorams – 15 Eur (perkant bilietą vietoje)

Tony and Magda debuted as a duo in 2002. and has become an integral part of the improvisational music scene for twenty years, especially appreciated by those who like subtle, contemplative, spontaneous waves of sounds. For those looking for a brotzman suite, Spill may seem too soft a lamb, but for those looking to curl up in a cozy introverted bed, the Tony and Magda duet is a great choice.
Looking at both Tony’s and Maya’s biographies, it seems that their accomplishments would be enough for at least a few more musicians. Concerts in various corners of the world with the most relevant and influential performers of avant-garde jazz and improvisational music, studies at prestigious academic institutions and numerous awards. However, the most important thing is not with whom, when and where they have played, but the music they create.
Over the past 20 years, Magda has developed a distinctive musical vocabulary characterized by extensive application of advanced techniques. Using both the details hidden inside the piano and the external features of the case, Ms. Mayas takes this instrument to a whole new level and expands its sonic spectrum as if to infinity.
Unlike Magda, Tony does not modify his instrument – the drums – too much. He usually plays fairly standard percussion sets, but this does not prevent him from revealing a wide palette of sounds and rhythmic structures, which organically intertwine with the sophisticated sound threads of Magda’s prepared piano and plunge the listener into a meditative state. It’s not for nothing that this founding member of the world-acclaimed trio The Necks is considered one of Australia’s most creative and daring musicians and a must-hear.
In addition to the Tony and Mayas duet, the “Improdimensijos” team will also be invited to listen to the trio of multi-instrumentalist and composer Arno Mikalkėnas, violinist and member of the duo “Twenty Fingers Duo” Lora Kmieliauskaitė, and cellist Sergio Castrillon from Colombia at the concert on October 27.
These three musicians are united by an interdisciplinary approach to music and art in general. Their musical trajectories often intersect with theatre, performance or literature. In addition, both Arnas, Lora and Sergio actively create contemporary academic music in bars, where they feel particularly free and constantly discover unexpected spaces for self-expression.
Arnas, Lora and Sergio are tight-lipped about the October 27 show. The musicians want the listener to come to the concert without any preconceived notions and experience the music they create in the present moment. Of course, it will probably be a synthesis of modern academic and improvisational music, but considering the breadth of these genres, the most unexpected compositional twists can be expected on the stage.

The concert is partially supported by the Lithuanian Culture Council
The event will take place in the premises of Mama studio at Mickevičius 29, Vilnius, you can reserve seats in advance by calling +370 617 13377, by e-mail tickets@improdimensija.lt, purchase https://tickets.paysera.com/…/spill-magda-mayas- tony… or at the venue before the concert.
The number of places is extremely limited.
The ticket price is 20 EUR, for students, schoolchildren and seniors – 15 EUR (when buying a ticket on the spot)

orchestra

Improdimensija Orchestra